گرفتن ماشین با ارزش نسبتاً دست دوم برای فروش قیمت

ماشین با ارزش نسبتاً دست دوم برای فروش مقدمه

ماشین با ارزش نسبتاً دست دوم برای فروش